Usage statistics for v22017125283156860

Summary Period: November 2020
Generated 24-Nov-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2020
Total Hits 405
Total Files 337
Total Pages 387
Total Visits 309
Total kB Files 525
Total Unique Sites 122
Total Unique URLs 13
Total Unique Referrers 26
Total Unique User Agents 75
. Avg Max
Hits per Hour 8 38
Hits per Day 202 297
Files per Day 168 246
Pages per Day 193 285
Sites per Day 61 106
Visits per Day 154 228
kB Files per Day 262 382
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.21% 337
Code 400 - Bad Request 2.22% 9
Code 404 - Not Found 14.32% 58
Code 408 - Request Timeout 0.25% 1

Daily usage for November 2020

Daily Statistics for November 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
23 297 73.33% 246 73.00% 285 73.64% 228 73.79% 106 86.89% 382 72.78%
24 108 26.67% 91 27.00% 102 26.36% 82 26.54% 55 45.08% 143 27.22%

Hourly usage for November 2020

Hourly Statistics for November 2020
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 13 3.21% 6 13 3.86% 6 13 3.36% 9 17 3.28%
1 10 21 5.19% 9 19 5.64% 9 19 4.91% 16 33 6.26%
2 9 18 4.44% 5 10 2.97% 8 17 4.39% 8 17 3.21%
3 8 17 4.20% 7 15 4.45% 8 16 4.13% 12 25 4.75%
4 8 16 3.95% 7 15 4.45% 8 16 4.13% 9 19 3.62%
5 6 12 2.96% 6 12 3.56% 6 12 3.10% 8 17 3.15%
6 9 19 4.69% 7 15 4.45% 8 17 4.39% 15 30 5.74%
7 8 17 4.20% 7 15 4.45% 8 16 4.13% 10 20 3.88%
8 7 14 3.46% 6 13 3.86% 6 13 3.36% 9 19 3.53%
9 6 13 3.21% 4 9 2.67% 6 13 3.36% 7 14 2.71%
10 10 21 5.19% 7 14 4.15% 10 20 5.17% 11 22 4.19%
11 9 19 4.69% 7 14 4.15% 8 16 4.13% 17 34 6.54%
12 7 14 3.46% 6 12 3.56% 6 13 3.36% 11 22 4.22%
13 7 14 3.46% 7 14 4.15% 7 14 3.62% 10 20 3.88%
14 5 11 2.72% 5 11 3.26% 5 11 2.84% 8 16 3.02%
15 8 17 4.20% 6 13 3.86% 8 16 4.13% 10 20 3.79%
16 19 38 9.38% 17 34 10.09% 19 38 9.82% 16 32 6.17%
17 9 18 4.44% 5 11 3.26% 9 18 4.65% 9 18 3.39%
18 7 15 3.70% 5 10 2.97% 7 14 3.62% 8 16 3.14%
19 5 10 2.47% 4 9 2.67% 4 9 2.33% 10 20 3.73%
20 5 11 2.72% 4 9 2.67% 5 11 2.84% 8 15 2.94%
21 9 19 4.69% 8 16 4.75% 9 18 4.65% 12 23 4.39%
22 10 20 4.94% 9 18 5.34% 9 19 4.91% 13 26 4.99%
23 9 18 4.44% 8 16 4.75% 9 18 4.65% 14 29 5.47%

Top 13 of 13 Total URLs
# Hits kB F URL
1 186 45.93% 321 61.25% /webalizer/
2 137 33.83% 105 20.02% /
3 2 0.49% 10 1.97% /webalizer/usage_201808.html
4 2 0.49% 11 2.03% /webalizer/usage_202002.html
5 2 0.49% 12 2.36% /webalizer/usage_202010.html
6 1 0.25% 1 0.12% /deactivated/
7 1 0.25% 5 1.00% /webalizer/usage_201805.html
8 1 0.25% 5 0.95% /webalizer/usage_201907.html
9 1 0.25% 5 0.94% /webalizer/usage_201910.html
10 1 0.25% 5 0.98% /webalizer/usage_201912.html
11 1 0.25% 5 0.93% /webalizer/usage_202001.html
12 1 0.25% 5 0.99% /webalizer/usage_202004.html
13 1 0.25% 6 1.17% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 of 13 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 186 45.93% 321 61.25% /webalizer/
2 137 33.83% 105 20.02% /
3 2 0.49% 12 2.36% /webalizer/usage_202010.html
4 2 0.49% 11 2.03% /webalizer/usage_202002.html
5 2 0.49% 10 1.97% /webalizer/usage_201808.html
6 1 0.25% 6 1.17% /webalizer/usage_202007.html
7 1 0.25% 5 1.00% /webalizer/usage_201805.html
8 1 0.25% 5 0.99% /webalizer/usage_202004.html
9 1 0.25% 5 0.98% /webalizer/usage_201912.html
10 1 0.25% 5 0.95% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 186 45.93% 159 54.83% /webalizer/
2 137 33.83% 117 40.34% /
3 2 0.49% 2 0.69% /webalizer/usage_201808.html
4 2 0.49% 2 0.69% /webalizer/usage_202002.html
5 2 0.49% 2 0.69% /webalizer/usage_202010.html
6 1 0.25% 1 0.34% /deactivated/
7 1 0.25% 1 0.34% /webalizer/usage_201805.html
8 1 0.25% 1 0.34% /webalizer/usage_201907.html
9 1 0.25% 1 0.34% /webalizer/usage_201910.html
10 1 0.25% 1 0.34% /webalizer/usage_201912.html

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 186 45.93% 155 55.36% /webalizer/
2 137 33.83% 112 40.00% /
3 2 0.49% 2 0.71% /webalizer/usage_201808.html
4 2 0.49% 2 0.71% /webalizer/usage_202010.html
5 1 0.25% 1 0.36% /deactivated/
6 1 0.25% 1 0.36% /webalizer/usage_201805.html
7 1 0.25% 1 0.36% /webalizer/usage_201907.html
8 1 0.25% 1 0.36% /webalizer/usage_201910.html
9 1 0.25% 1 0.36% /webalizer/usage_201912.html
10 1 0.25% 1 0.36% /webalizer/usage_202001.html

Top 30 of 122 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 21 5.19% 20 5.93% 14 2.67% 1 0.32% 162.158.252.24
2 18 4.44% 4 1.19% 9 1.78% 2 0.65% 91.241.19.84
3 13 3.21% 13 3.86% 22 4.28% 7 2.27% 162.158.248.15
4 11 2.72% 11 3.26% 19 3.62% 11 3.56% 172.68.14.57
5 11 2.72% 11 3.26% 19 3.62% 9 2.91% 172.68.9.26
6 10 2.47% 10 2.97% 17 3.29% 10 3.24% 172.68.15.196
7 9 2.22% 9 2.67% 16 2.96% 8 2.59% 162.158.248.19
8 9 2.22% 9 2.67% 16 2.96% 8 2.59% 172.68.9.148
9 9 2.22% 9 2.67% 16 2.96% 8 2.59% 172.68.9.68
10 8 1.98% 8 2.37% 5 1.03% 8 2.59% 162.158.209.25
11 8 1.98% 8 2.37% 5 1.03% 7 2.27% 162.158.209.33
12 8 1.98% 8 2.37% 5 1.03% 7 2.27% 162.158.209.8
13 8 1.98% 8 2.37% 14 2.63% 4 1.29% 162.158.237.32
14 8 1.98% 8 2.37% 14 2.63% 8 2.59% 172.68.13.230
15 8 1.98% 8 2.37% 14 2.63% 8 2.59% 172.68.15.130
16 8 1.98% 8 2.37% 14 2.63% 7 2.27% 172.68.15.178
17 8 1.98% 8 2.37% 14 2.63% 7 2.27% 172.68.9.165
18 8 1.98% 8 2.37% 14 2.63% 8 2.59% 172.68.9.167
19 7 1.73% 7 2.08% 5 0.90% 7 2.27% 141.101.95.13
20 7 1.73% 7 2.08% 5 0.90% 7 2.27% 162.158.209.26
21 7 1.73% 7 2.08% 12 2.31% 5 1.62% 162.158.237.21
22 7 1.73% 7 2.08% 12 2.31% 7 2.27% 172.68.9.158
23 7 1.73% 7 2.08% 12 2.31% 7 2.27% 172.68.9.25
24 7 1.73% 0 0.00% 3 0.62% 1 0.32% 220.162.247.161
25 6 1.48% 6 1.78% 4 0.78% 6 1.94% 141.101.95.20
26 6 1.48% 6 1.78% 4 0.78% 5 1.62% 162.158.17.5
27 6 1.48% 6 1.78% 10 1.98% 6 1.94% 172.68.9.76
28 5 1.23% 5 1.48% 3 0.65% 5 1.62% 162.158.17.126
29 5 1.23% 5 1.48% 9 1.65% 5 1.62% 162.158.237.22
30 5 1.23% 5 1.48% 9 1.65% 3 0.97% 162.158.248.71

Top 10 of 122 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 13 3.21% 13 3.86% 22 4.28% 7 2.27% 162.158.248.15
2 11 2.72% 11 3.26% 19 3.62% 11 3.56% 172.68.14.57
3 11 2.72% 11 3.26% 19 3.62% 9 2.91% 172.68.9.26
4 10 2.47% 10 2.97% 17 3.29% 10 3.24% 172.68.15.196
5 9 2.22% 9 2.67% 16 2.96% 8 2.59% 162.158.248.19
6 9 2.22% 9 2.67% 16 2.96% 8 2.59% 172.68.9.148
7 9 2.22% 9 2.67% 16 2.96% 8 2.59% 172.68.9.68
8 21 5.19% 20 5.93% 14 2.67% 1 0.32% 162.158.252.24
9 8 1.98% 8 2.37% 14 2.63% 4 1.29% 162.158.237.32
10 8 1.98% 8 2.37% 14 2.63% 8 2.59% 172.68.13.230

Top 26 of 26 Total Referrers
# Hits Referrer
1 135 33.33% - (Direct Request)
2 48 11.85% https://www.facebook.com/rabotadlyadevushek777
3 37 9.14% https://www.instagram.com/rabota_dlya_devushek777/
4 36 8.89% https://www.youtube.com/channel/UC6_IuTJUyaaLK0iz_yNgx6g
5 34 8.40% https://t.me/s/vipescort7
6 31 7.65% https://vk.com/public199666719
7 13 3.21% https://doma.info/russia/
8 10 2.47% https://doska.info/podat-obyavlenie
9 8 1.98% https://twitter.com/saitobyavlenii
10 7 1.73% https://doska.info/blog/jula-youla-ru-doska-objavlenij-besplatnyje-chastnyje-objavlenija-15.html
11 7 1.73% https://vk.com/znakomstvanet
12 6 1.48% https://znakomstva.net/gorod/
13 5 1.23% https://doska.info/blog/avito-avito-ru-besplatnyje-objavlenija-v-rossii-16.html
14 5 1.23% https://doska.info/blog/nashi-doski-objavlenij-v-vk-i-ok-3.html
15 4 0.99% https://www.google.ru/search
16 3 0.74% https://doska.info/blog/iz-ruk-v-ruki-irr-ru-doska-chastnyh-besplatnyh-objavlenij-rossii-14.html
17 3 0.74% https://doska.info/blog/zennoposter-zennoposter-kak-kupit-skachat-shablony-besplatno-i-td-13.html
18 3 0.74% https://ok.ru/doskaobyavlenii
19 2 0.49% https://doska.info/blog/baza-dosok-objavlenij-2019-2020-goda-4.html
20 2 0.49% https://doska.info/blog/xrumer-khrumer-kak-kupit-so-skidkoj-skachat-bazy-besplatno-i-td-12.html
21 1 0.25% http://5.45.107.44/
22 1 0.25% http://colcod.com/B848BA
23 1 0.25% https://doska.info/blog/skidki-na-khosting-servery-vpsvds-ot-inferno-solutions-infernoname-7.html
24 1 0.25% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/
25 1 0.25% https://www.lacheie.cf/
26 1 0.25% https://www.lacheie.cf/webalizer/usage_201808.html

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 50.00% https://doska.info/podat-obyavlenie
2 1 25.00% https://doska.info/blog/jula-youla-ru-doska-objavlenij-besplatnyje-chastnyje-objavlenija-15.html
3 1 25.00% https://doska.info/blog/zennoposter-zennoposter-kak-kupit-skachat-shablony-besplatno-i-td-13.html

Top 15 of 75 Total User Agents
# Hits User Agent
1 23 5.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 21 5.19% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
3 18 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 18 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 17 4.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 16 3.95% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 13 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 11 2.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 10 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 9 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
11 9 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
12 9 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 8 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 8 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 8 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for November 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 405 100.00% 337 100.00% 525 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23